Ochrana osobných údajov

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)  2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Ľubica Balážová, Šrobárova 1, 917 01 Trnava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú :

Adresa: Šrobárova 1, 917 01 Trnava

Email: [email protected]

Telefón: +421 911 656 049

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

 1. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli na základe Vášho vedomého súhlasu
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je :

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielaní newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je :

 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 • Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje :

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 4 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia osobných údajov sú osoby :

 • podieľajúce sa na zabezpečovaní služby prevádzkovania webstránky a  inej služby v súvislosti s prevádzkovaním webstránky, zabezpečujúcej marketingové služby.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby :

 • Google Analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu

 

 1. VAŠE PRÁVA

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo :

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 1. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Odosielaním údajov pomocou internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Používame technológiu cookies, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok z prehliadania našeho webu.

X